Ordenances Municipals

Ordenança núm. 1 Impost sobre bens immobles.

 

Ordenança núm. 1B Impost sobre activitats econòmiques. 

 

Ordenança núm. 2 Impost de vehicles de tracció mecànica.

 

Ordenança núm. 3 Impost sobre construccions instal·lacions i obres.

 

Ordenança núm. 4 Contribucions Especials.

 

Ordenança núm. 5 Taxa d'obertura d'establiments.

 

Ordenança núm. 6 Taxa per llicències urbanístiques.

 

Ordenança núm. 7 Taxa d'escombraries o residus.

 

Ordenança núm. 8 Taxa de clavegueram.

 

Ordenança núm. 9 Taxa del cementiri.

 

Ordenança núm.10 Taxa pel subministrament de l'aigua

 

Ordenança núm. 11 Reguladora de les taxes per l'ocupació de terrenys d'us públic local amb taules, cadires, tribunes, taulats, i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa.

 

Ordenança núm.13 Taxa d'arpofitament especial de domini públic.

 

Ordenança núm. 14 Taxa de la Piscina.

 

Ordenança núm. 15 Impost d'increment del valor del terreny de naturaleza urbana (Plusvàlua). 

 

Ordenança núm. 16 Preus dels serveis de televisió.

 

Ordenança núm. 18 Taxa per tinença d'animals.

 

Ordenança núm. 19 Taxa d'us de l'escut municipal.

 

Ordenança núm. 20 Ús temporal o esporàdic d'edificis, locals i instal·lacions municipals

 

Ordenança núm. 21 Preu públic per l'expedició de documents.

 

Ordenança núm. 22 Taxa per la gestió de residus.

 

Ordenança núm. 23 Taxa per l'ocupació de la via pública.

 

Plaça del Priorat, 6 43361 La Morera de Montsant (Tarragona) T. 977.827.112 · F. 977.827.112 aj.morera@altanet.org · www.lamorerademontsant.org · Avís legal