Ordenances Municipals

Ordenança núm. 1 Impost sobre bens immobles.

 

Ordenança núm. 1B Impost sobre activitats econòmiques. 

 

Ordenança núm. 2 Impost de vehicles de tracció mecànica.

 

Ordenança núm. 3 Impost sobre construccions instal·lacions i obres.

 

Ordenança núm. 4 Contribucions Especials.

 

Ordenança núm. 5 Taxa d'obertura d'establiments.

 

Ordenança núm. 6 Taxa per llicències urbanístiques.

 

Ordenança núm. 7 Taxa d'escombraries o residus.

 

Ordenança núm. 8 Taxa de clavegueram.

 

Ordenança núm. 9 Taxa del cementiri.

 

Ordenança núm.10 Taxa pel subministrament de l'aigua

 

Ordenança núm. 11 Reguladora de les taxes per l'ocupació de terrenys d'us públic local amb taules, cadires, tribunes, taulats, i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa.

 

Ordenança núm.13 Taxa d'arpofitament especial de domini públic.

 

Ordenança núm. 14 Taxa de la Piscina.

 

Ordenança núm. 15 Impost d'increment del valor del terreny de naturaleza urbana (Plusvàlua). 

 

Ordenança núm. 16 Preus dels serveis de televisió.

 

Ordenança núm. 18 Taxa per tinença d'animals.

 

Ordenança núm. 19 Taxa d'us de l'escut municipal.

 

Ordenança núm. 20 Ús temporal o esporàdic d'edificis, locals i instal·lacions municipals

 

Ordenança núm. 21 Preu públic per l'expedició de documents.

 

Ordenança núm. 22 Taxa per la gestió de residus.

 

Ordenança núm. 23 Taxa per l'ocupació de la via pública.

 

08 nov 2021
 

Subvencions excepcionals 2021

 Concessió de les subvencions…

04 mar 2022
 

SUBVENCIONS DIPUTACIO DE TARRAGONA - DIVERSES 2021

Entre l'octubre i el…

04 mar 2022
 

SUBVENCIONS DE DIPUTACIO DE TARRAGONA: PAM 2022

Aprovació de la subvenció…

06 abr 2022
 

SUBVENCIÓ NOMINATIVA DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Atès els problemes i…

20 oct 2022
 

Subvencions excepcionals 2022

Concessió de les subvencions…

03 mai 2024
 

Resultats primer exercici plaça auxiliar administratiu/iva

Resultats primer exercici plaça…

Plaça del Priorat, 6 43361 La Morera de Montsant (Tarragona) T. 977.827.112 · F. 977.827.112 aj.morera@altanet.org · www.lamorerademontsant.org · Avís legal