Actualitat

20 oct 2022

Subvencions excepcionals 2022

Concessió de les subvencions excepcionals 2022

Durant aquest mes d'octubre de 2022, per acord de Junta de Govern, es van concedir les subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals, convocatòria 2022.

 

Durant el mes d'octubre de 2022, per acord de Junta de Govern, es van concedir les subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals, convocatòria 2022.

A La Morera de Montsant, han quedat de la següent manera: 
Beneficiari: Ajuntament de la Morera de Montsant
Municipi: La Morera de Montsant
Concepte: Canvi Skimers i tubs piscina municipal
Pressupost Elegible: 15.331,45 euros
% concedit: 98,00%
Import concedit: 15.024,82 euros
Aplicació pressupostària: 2022-1010-942-46201-01

Concepte: Impermeabilització dipòsit aigua potable Scala Dei
Pressupost de l’actuació: 21.316,28 euros
Pressupost Elegible: 17.616,76 euros (*)
% concedit: 98,00%
Import concedit: 17.264,42 euros
Aplicació pressupostària: 2022-1010-942-76200-01
(*) Elegible parcial es dedueixen l'IVA (3.699,52 €)

Concepte: Canvi del clorador d'aigua potable
Pressupost de l’actuació: 5.262,29 euros
Pressupost Elegible: 4.349,00 euros (*)
% concedit: 98,00%
Import concedit: 4.262,02 euros
Aplicació pressupostària: 2022-1010-942-76200-01
(*) Elegible parcial es dedueixen l'IVA (913,29 €) 

Plaça del Priorat, 6 43361 La Morera de Montsant (Tarragona) T. 977.827.112 · F. 977.827.112 aj.morera@altanet.org · www.lamorerademontsant.org · Avís legal