Actualitat

08 nov 2021

Subvencions excepcionals 2021

 Concessió de les subvencions excepcionals 2021

En data 26 d'octubre de 2021, per acord de Junta de Govern, es van concedir les subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals, convocatòria 2021.

A La Morera de Montsant, aquesta subvenció ha quedat de la següent manera:

Beneficiari: Ajuntament de la Morera de Montsant
Municipi: La Morera de Montsant
Concepte: Canvi clorador de Scala Dei
Pressupost Elegible: 4.249,00 euros (*)
Pressupost Mínim a Executar: 5.141,29 euros
% concedit: 94,99%
Import concedit: 4.036,00 euros
Aplicació pressupostària: 2021-1010-942-46201-01
(*) S'ha descomptat de l'import del pressupost de l'actuació l'IVA deduïble de l'actuació per import de 892,29 €

Beneficiari: Ajuntament de la Morera de Montsant
Municipi: La Morera de Montsant
Concepte: Arranjament del camí de San Blai
Pressupost Elegible: 2.627,00 euros
Pressupost Mínim a Executar: 2.627,00 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 2.495,65 euros
Aplicació pressupostària: 2021-1010-942-46201-01

Beneficiari: Ajuntament de la Morera de Montsant
Municipi: La Morera de Montsant
Concepte: Despeses excepcionals temporal Filomena
Pressupost Elegible: 4.679,57 euros (*)
Pressupost Mínim a Executar: 4.679,57 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 4.445,59 euros
Aplicació pressupostària: 2021-1010-942-46201-01

(*) S'ha descomptat del pressupost de l'actuació l'import de 427,30 € no subvencionable del dinars i estada voluntaris per no tractar-se de despeses directament relacionades amb l'execució de l'actuació. Aquesta reducció en l'import elegible ha fet minorar l'import de la subvenció a concedir

Beneficiari: Ajuntament de la Morera de Montsant
Municipi: La Morera de Montsant
Concepte: Canvi bombament piscina municipal
Pressupost Elegible: 2.094,51 euros
Pressupost Mínim a Executar: 2.093,68 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.989,00 euros
Aplicació pressupostària: 2021-1010-942-46201-01

Beneficiari: Ajuntament de la Morera de Montsant
Municipi: La Morera de Montsant
Concepte: Arranjament placeta del c/ la Font
Pressupost Elegible: 8.457,40 euros
Pressupost Mínim a Executar: 8.457,40 euros
% concedit: 94,99%
Import concedit: 8.034,00 euros
Aplicació pressupostària: 2021-1010-942-46201-01


 

Plaça del Priorat, 6 43361 La Morera de Montsant (Tarragona) T. 977.827.112 · F. 977.827.112 aj.morera@altanet.org · www.lamorerademontsant.org · Avís legal