Actualitat

26 nov 2021

SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE TARRAGONA: PAM 2021

El 23 de març de 2021, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, va aprovar el dictamen de la Comissió informativa del Servei d'Assistència Municipal del PAM 2021.

El 23 de març de 2021, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, va aprovar el dictamen de la Comissió informativa del Servei d'Assistència Municipal del PAM 2021.
A La Morera de Montsant, la concessió consta de: 

Beneficiari: Ajuntament de la Morera de Montsant
Municipi: La Morera de Montsant
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 20.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 20.000,00 euros
Aplicació pressupostària: 2021-1010-942-46221-01
 
Beneficiari: Ajuntament de la Morera de Montsant
Municipi: La Morera de Montsant
Concepte: Renovació senyalització i mobiliari urbà
Pressupost Elegible: 48.270,65 euros
% concedit: 75,00%
Import concedit: 36.202,99 euros
Aplicació pressupostària: 2021-1010-942-76221-01

Plaça del Priorat, 6 43361 La Morera de Montsant (Tarragona) T. 977.827.112 · F. 977.827.112 info@lamorerademontsant.org · www.lamorerademontsant.org · Avís legal