Actualitat

06 jun 2023

SUBVENCIONS DE DIPUTACIO DE TARRAGONA: PAM 2023

Aprovació de la subvenció PAM 2023, de la Diputació de Tarragona

El 14 de febrer de 2023, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, va aprovar les planificacions i va concedir les subvencions corresponents a l'anualitat 2023. (PAM 2020-2023).

A La Morera de Montsant, la concessió consta de: 
 
Concepte: Renovació paviments i serveis 6a fase Morera de M.
Número d'expedient: 8004330008-2022-0022570
Pressupost Actuació: 193.872,31 euros
Pressupost Elegible: 189.331,58 euros*
% concedit: 20,34%
Import concedit: 38.502,81 euros
Aplicació pressupostària: 2023-1010-942-76223-01
* No són elegibles els conceptes següents: L'IVA per ser deduïble i les xarxes de telefonia i de baixa tensió, per ser treballs a executar en xarxes que no són de titularitat municipal.

Concepte: Adq. maquinària neteja i desinfecció via pública
Número d'expedient: 8004330008-2022-0022568
Pressupost Elegible: 43.560,00 euros
% concedit: 94,77%
Import concedit: 41.283,80 euros
Aplicació pressupostària: 2023-1010-942-76223-01

Concepte: Despeses corrents
Número d'expedient: 8004330008-2022-0022567
Pressupost Elegible: 20.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 20.000,00 euros
Aplicació pressupostària: 2023-1010-942-46223-01

Plaça del Priorat, 6 43361 La Morera de Montsant (Tarragona) T. 977.827.112 · F. 977.827.112 aj.morera@altanet.org · www.lamorerademontsant.org · Avís legal