Actualitat

06 abr 2022

SUBVENCIÓ NOMINATIVA DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Atès els problemes i sobrecostos que vam tenir amb la retirada del clavegueram antic de l'obra "Renovació de la pavimentació i serveis al nucli urbà, 5ª fase", vam sol·licitar una subvenció nominativa a la Diputació de Tarragona el novembre de 2021.

Atès els problemes i sobrecostos que vam tenir amb la retirada del clavegueram antic de l'obra "Renovació de la pavimentació i serveis al nucli urbà, 5ª fase", vam sol·licitar una subvenció nominativa a la Diputació de Tarragona el novembre de 2021.

En data 29 de març de 2022, la Diputació de Tarragona concedeix aquesta subvenció, amb les següents característiques:

Beneficiari: Ajuntament de la Morera del Montsant
Municipi: La Morera del Montsant
Concepte: Retirada amiant
Pressupost Elegible acceptat: 38.954,40 euros
% concedit: 79,58 %
Import concedit: 31.000,00 euros
Aplicació pressupostària: 2022-1200-172-76274-02
 

Plaça del Priorat, 6 43361 La Morera de Montsant (Tarragona) T. 977.827.112 · F. 977.827.112 aj.morera@altanet.org · www.lamorerademontsant.org · Avís legal