Actualitat

11 des 2022

SUBVENCIÓ DESTINADA A INVERSIONS EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS CULTURALS O D'INTERES CIUTADA

Concessió de la subvenció destinada a inversions en equipaments municipals culturals o d'interès ciutadà 2022

Durant aquest mes de novembre de 2022, per acord de Junta de Govern, es van concedir les subvencions destinades a inversions en equipaments municipals culturals o d'interès ciutadà 2022

El dia 29 de novembre de 2022, per acord de Junta de Govern, es van concedir les subvencions destinades a inversions en equipaments municipals culturals o d'interès ciutadà 2022

A La Morera de Montsant, han quedat de la següent manera: 
Beneficiari: Ajuntament de la Morera de Montsant
Municipi: La Morera de Montsant
Concepte: Finalització local Scala Dei i equip. inclusiu piscina
Pressupost Elegible: 53.252,94 €
Despesa mínima a justificar: 20.408,16 €
% concedit: 98,00%
Import concedit: 20.000,00 €
Aplicació pressupostària: 2022-2010-330-76210-01

Plaça del Priorat, 6 43361 La Morera de Montsant (Tarragona) T. 977.827.112 · F. 977.827.112 aj.morera@altanet.org · www.lamorerademontsant.org · Avís legal