Actualitat

23 feb 2022

CONSULTA PÚBLICA PREVIA A LA REDACCIÓ DE LA MODIFICACIÓ NÚM. 3 DEL POUM

Els instruments de planejament urbanístic i les seves modificacions tenen una naturalesa eminentment normativa, sent equiparables a una ordenança. Per això, queden subjectes als tràmits de la consulta prèvia, audiència i informació públiques regulats en el Títol VI Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques per no haver-se exclòs per aquesta Llei expressament la matèria urbanística.

És per això que es fa públic, mitjançant l'anunci adjunt, la voluntat de l'Ajuntament de La Morera de Montsant de realitzar la modificació puntual del POUM de La Morera de Montsant. 


Plaça del Priorat, 6 43361 La Morera de Montsant (Tarragona) T. 977.827.112 · F. 977.827.112 aj.morera@altanet.org · www.lamorerademontsant.org · Avís legal