Actualitat

02 ago 2022

APROVACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ PER A PROJECTES I ACTIVITATS CULTURALS O D'INTERÈS PER LA CIUTADANIA , DE CARÀCTER SINGULAR 2022

El dia 26 de juliol, per acord de Junta de Govern, es va concedir la subvenció per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular 2022.

A La Morera de Montsant va quedar de la següent manera: 

Beneficiari: Ajuntament de la Morera de Montsant
Municipi: La Morera de Montsant
Concepte: Activitats culturals d'estiu i tardor
Pressupost Elegible: 21.442,00 euros
Despesa mínima a justificar: 15.124,49 euros
% concedit: 98,00%
Import concedit: 14.822,00 euros
Aplicació pressupostària: 2022-2010-334-46200-01

Plaça del Priorat, 6 43361 La Morera de Montsant (Tarragona) T. 977.827.112 · F. 977.827.112 aj.morera@altanet.org · www.lamorerademontsant.org · Avís legal